Богдан Ігор Антонич - творець великої гармонії // Bohdan Ihor Antonych - the Creator of Great Harmony

Автор хоче розповісти про Антонича як людину рівноваги, рівномірних дуальностей, що виявлялося як у його літературній творчості, так і в інтелектуальних ідеях, та й загалом у мистецькому світогляді. Антонич був творцем великої гармонії, і то не тільки поетичної збірки "Велика гармонія", яка у теперішній післявеликодній час особливо актуальна, адже писана в час Великого посту і завершується віршами про Воскресіння та Вознесення. Але й великої гармонії між людиною і природою, між музикою і словом, між образом та ідеєю, між водами та зорями, між селом та містом, між розумом і шалом, між поривом і зваженістю, між Львовом і Бортятином,
між Лемківщиною та Україною, між українським і загальноєвропейським, між традиційним та модерним.

Данило Ільницький (1986) – літературознавець, есеїст, музикант. Кандидат філологічних наук, викладач кафедри філології Українського католицького університету (Львів). Навчався на філологічному факультеті та в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. Захистив дисертацію про мистецький світогляд Богдана Ігоря Антонича, упорядкував три видання його творів: "Три перстені" (2008), "Повне зібрання творів" (2009), "Вибрані твори" (2012). Співупорядник книги "Муза і чин Остапа Луцького" (2016), автор книги "Антонич від А до Я" (2017), а також низки статей, есеїв, рецензій та нарисів, що присвячені постатям, подіям і проблемам гуманітарного й культурно-мистецького світу, деякі з яких перекладені англійською мовою. Учасники музичного гурту "Три кроки в ніч" (Львів).

Danylo Ilnytskyi will speak about the poet Antonych as a man of balance, and uniform dualities, which was manifested both in his literary work, intellectual ideas, and in general in the artistic worldview. Antonych was the creator of the great harmony, and not only the poetic collection "Great Harmony", which is especially relevant in the current post-Easter period because it was written during Lent and ends with poems about the Resurrection and Ascension. But also great harmony between man and nature, between music and word, between image and idea, between water and stars, between village and city, between reason and shawl, between impulse and balance, between Lviv and Bortyatyn, between Lemkivshchyna and Ukraine, between Ukrainian and European, between traditional and modern.
 
Danilo Ilnytsky (1986) - literary critic, essayist, musician. Doctor of Philology, lecturer at the Department of Philology of the Ukrainian Catholic University (Lviv). He studied at the Faculty of Philology and postgraduate studies at Franko Lviv National University. He defended his dissertation on the artistic worldview of Bohdan Ihor Antonych, and was an editor of the three editions of the poet's works: "Three Rings" (2008), "Complete Works" (2009), "Selected Works" (2012). Co-editor of the book "Muse and Act of Ostap Lutsky" (2016), author of the book "Antonych from A to Z" (2017), as well as a number of articles, essays, reviews, and essays on figures, events and problems of the humanitarian and cultural world, some of which are translated into English. He also is a part of the music band "Three steps into the night" (Lviv).

24.05.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

Данило Ільницький // Danylo Ilnytskyi

Back // назад

Registration for this event
Реєстрація на цю подію

How to support the Open University in Exile

You can support the Open University in Exile with your voluntary donation.
More information